Còmput de temps parcial per al reconeixement de les pensions

1 oct. 2023 | General, Notícies

Amb la nova modificació, només es tindran en compte els períodes cotitzats, independentment de si es tracta de jornades a temps parcial o complet

Retirement saving and pension planning

Avui 1 d’octubre entra en vigor la modificació de l’article 247 del TRLGSS, duta a terme pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i establir un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

Modificació que té l’origen en dues fites:

– La doctrina del Tribunal Constitucional SSTC 91/2019, de 3 de juliol, i 155/2021, de 13 de setembre, que declara inconstitucional i nul·la la forma de còmput dels períodes de cotització a temps parcial a efectes de determinar la quantia de la pensió de jubilació, concloent així mateix que, es produïa una discriminació indirecta per sexe, atès que la feina a temps parcial l’exerceixen majoritàriament les dones.

– L’Acord assolit pel Govern i les organitzacions sindicals sobre el segon paquet de reformes del sistema de pensions, de març del 2023, el qual comptava com un dels seus objectius principals, la reducció de la bretxa de gènere a les pensions.

La modificació de l’article 247 del TRLGSS equipara el treball a temps parcial amb el treball a temps complet als efectes del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

A conseqüència d’aquesta mesura, a l’hora d’efectuar el còmput dels períodes cotitzats per a l’accés a les pensions referides, només es tindran en compte els períodes cotitzats, amb independència de quina sigui la durada de la jornada realitzada a cadascun. D’aquesta manera, la jornada parcial passarà a computar-se com un dia cotitzat, igual que la jornada a temps complet.

Gràcies, per tant, a la doctrina del Tribunal Constitucional i a l’Acord aconseguit pel Govern i les organitzacions sindicals, en relació amb el segon paquet de reformes del sistema de pensions, es posa fi a la doble penalització que patien les persones treballadores a temps parcial (dones majoritàriament) en accedir a una pensió: d’una banda, se’ls penalitzava amb una forma injusta de computar els períodes treballats parcialment (coeficient parcialitat), i de l’altra, per tenir unes bases de cotització per calcular la pensió inferior a les que corresponen a temps complet.

Aquesta mesura posa fi a la discriminació que patien les persones treballadores a temps parcial, que havien de treballar durant més temps per poder complir el període mínim exigit per accedir a una pensió. Finalment, des d’UGT instem a l’INSS a revisar d’ofici les pensions reconegudes en qualsevol període que han patit minva per no reconèixer com a cotitzats efectivament els períodes parcials.

Font UGT

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube