EXIGIM REUNIÓ PER A L’APLICACIÓ DE LES MESURES EN CONCILIACIÓ

28 juny 2023 | General, Notícies

LA SECCIÓ SINDICAL D’UGT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DEMANA LA CONVOCATÒRIA D’UNA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA MESA GENERAL.

Demanem urgentment una reunió extraordinària per ADAPTAR I APLICAR les millores que es van aprovar ahir, 27 de juny, en el Consell de Ministres, mitjançant Reial Decret Llei.

Aquest Reial decret llei té com a objectiu implementar i prorrogar determinades mesures de conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors/ores i cuidadors/ores. Aquestes mesures són necessàries per assegurar el compliment del Dret de la Unió Europea, en línia amb els compromisos i directrius establerts.

Considerem de vital importància que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi i s’ajusti a aquestes millores, per tal de garantir una conciliació efectiva entre la vida personal i laboral dels empleats i empleades del sector públic. En fer-ho, no només estarem complint amb les nostres obligacions i europees, sinó també fomentant un entorn laboral més equitatiu i favorable per a totes les persones que treballem l’Ajuntament.

Des de la secció sindical d’UGT valorem el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb els drets laborals i la conciliació familiar, i confiem que es prendran les mesures necessàries per dur a terme aquesta adaptació i millora al més aviat possible. La convocatòria de la Mesa General ens permetrà discutir i acordar els passos a seguir per implementar aquestes millores de manera efectiva i beneficiosa per a tota la plantilla municipal.

Esperem rebre resposta ben aviat, per procedir amb la convocatòria de la Mesa General. Tenim la seguretat, treballant, podrem assolir un ambient laboral més just i equilibrat per al benestar de tota la part treballadora de l’Ajuntament.

La norma inclou la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

Millora del dret a la conciliació:

✅ El text recull un nou permís parental per tenir cura de fill o menor acollit per temps superior a un any, que podrà gaudir-se fins que el menor compleixi 8 anys. Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i podrà gaudir-se de manera flexible.

S’amplia el dret a l’adaptació de la jornada de les persones amb dependents a càrrec per a aquelles persones que acreditin deures de cura respecte dels/de les fills/filles majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del/de la treballador/ora, així com d’altres persones dependents quan, aquestes últimes, convisquin al mateix domicili, i que no puguin valer-se per si mateixes.

✅ Si l’empresa s’hi nega, haurà de justificar aquesta oposició o, si és procedent, una eventual solució alternativa. A més, s’estableix el permís per absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració.

Es contemplen:

  • 5 dies (davant dels 2 de la regulació vigent) per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari. Podran beneficiar-se d’aquest permís les persones que convisquin amb el treballador/ora que requereixi la cura en el mateix domicili i també les parelles de fet en l’àmbit del permís, així com a familiars consanguinis de la parella de fet.
  • 4 dies retribuïts per al nou dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. En el cas de permís per defunció del cònjuge (2 dies), es tindran en compte les parelles de fet.
  • Reducció de jornada: aquest dret arriba als qui requereixin encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no existissin familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.
  • S’amplia el dret a la reducció de jornada per a la cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, o quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s’acrediti abans de complir els 23 anys.
  • 15 dies naturals en cas de registre de parella de fet.

El tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.

En el cas de les famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al cas de famílies amb dues persones, progenitores en el supòsit de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.

✅ El nou text també estableix garanties perquè les persones treballadores no puguin patir perjudicis a conseqüència de l’exercici d’aquests nous drets de conciliació.

EXIGIM REUNIÓ PERQUÈ A L’AJUNTAMENT S’APLIQUIN AQUESTES MILLORES, JA!

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube