LA BALANÇA ENTRE LES NECESSITATS DE SERVEI I ELS DRETS LABORALS DELS FUNCIONARIS I FUNCIONARIES

8 oct. 2023 | General, Notícies, Salut laboral

Una Reflexió Sindical

Estimades companyes i companys,

Rebem moltes denúncies d’afiliats i afiliades que s’han vist obligats/des a treballar en situacions en les quals no estaven acordades, contravenint així els seus drets i posant en risc la seva salut i benestar físic com psicològic, així com la conciliació familiar i també ens hem trobat amb situacions en les quals es denega de manera arbitrària drets recollits i que regulen el nostre àmbit laboral i estatutatri.

Aquestes pràctiques són totalment inacceptables i contràries als principis de justícia i equitat que haurien de regir en el nostre sistema laboral. És imperatiu que l’administració rectifiqui aquestes actuacions i compleixi amb les seves obligacions legals.

Fem aquesta reflexió amb un propòsit clar: defensar els drets del personal de l’Ajuntament de Barcelona enfront de les pressions per satisfer les necessitats de servei de l’Administració.

Aquesta és una qüestió crucial, que requereix una anàlisi profunda i una acció decidida de la nostra part.

Les “necessitats de servei” són les expectatives i requisits de la comunitat envers els serveis que una administració pública local, en el nostre cas l’Ajuntament de Barcelona, ha de proporcionar per satisfer les demandes de la població en termes de serveis i dins de les seves competències. És innegable que tenim una responsabilitat cap a la ciutadania, però no hem de perdre de vista que aquesta responsabilitat no pot anul·lar els drets laborals dels i les empleades públiques.

És innegable que tenim una responsabilitat ineludible cap a la comunitat, i en aquest sentit, treballem de manera diligent per garantir un servei públic eficaç i eficient.

No obstant això, és imperatiu no perdre de vista que aquesta responsabilitat no pot, en cap cas, anul·lar o menystenir els drets laborals de la plantilla de empleats/des públic/ques. És fonamental que l’administració proveeixi amb antelació i coordini amb coneixement dels mitjans disponibles els serveis que han de ser prestats.

És essencial que les necessitats de servei no es confonguin mai amb capricis dels responsables o amb deficiències en l’organització dels mateixos, en les quals sempre és el funcionari qui ha de cedir un dret laboral i/o de conciliació familiar.

Des del nostre sindicat, estem compromesos en defensar els drets laborals dels nostres afiliats i afiliades, així com a vetllar perquè es respectin les condicions de treball que permetin una prestació de servei òptima.

Per tot això, instem al l’administració a considerar aquestes qüestions amb la màxima seriositat i a treballar conjuntament amb per aconseguir un equilibri entre la responsabilitat envers la ciutadania i la protecció dels drets dels i les empleades públiques.

L’Administració ha de gestionar els serveis amb autoorganització, entenent tal com :”Potestat de determinació per l’entitat local, amb criteri propi i en el marc de la llei, de les seves pròpies estructures administratives internes i serveis, que forma part del nucli de la seva autonomia.”, és a dir, l’administració te el dret i la capacitat de decidir com organitzar-se per complir amb les expectatives de la comunitat, sempre respectant els drets que ens assisteixen. No es tracta de posar-nos en una posició antagònica a les necessitats de servei, sinó de trobar un equilibri que garanteixi una gestió eficient i alhora respectuosa amb els drets que com a empleats i empleades públiques ens corresponen.

Cal recordar que la nostra feina és essencial per al benestar de la societat. Sense un personal ben atès i amb les condicions laborals adequades, no podem oferir un servei de qualitat.

Per tant, la defensa dels nostres drets no és només una qüestió de justícia laboral, sinó també una qüestió de servei públic.

Exigim, per tant, que es prenguin les mesures pertinents per corregir aquestes irregularitats i es garanteixi el respecte als drets dels i les empleades públiques, així com el compliment escrupolós de les disposicions legals i dels acords vigents.

Estarem vigilant el desenvolupament de la situació, en el s’ha de trobar una resposta satisfactòria per totes les persones afectades i proposem establir un diàleg constructiu amb la direcció, amb l’objectiu de trobar solucions que responguin a les necessitats de servei de la comunitat, sense menyscabar els nostres drets laborals ni de conciliació familiar. Això pot passar per una millora de les condicions de treball, la implementació de protocols eficients i una planificació acurada dels recursos i els serveis a realitzar dins de l’Acord de Condicions vigent.

Convidem a tots els funcionaris a sumar-se a aquesta reflexió i a aquesta lluita. La defensa dels nostres drets no és només una qüestió sindical, sinó una qüestió de responsabilitat amb la comunitat que servim.

Junts, aconseguirem un equilibri just entre les necessitats de servei i els drets laborals del treballadors/es Municipals de Barcelona.

Desitgem oferir el nostre suport i col·laboració per trobar solucions que beneficiïn als empleats/des en la seva tasca de servir a la comunitat. Per aquest motiu, posem a la vostra disposició els recursos i la experiència del nostre sindicat.

Si et trobes en una situació que requereixi assistència o assessorament, us animem a contactar amb el delegat o la delegada sindical de UGT assignat al vostre departament o àrea. Estem aquí per ajudar-vos i assegurar-nos que les vostres necessitats siguin escoltades i ateses adequadament.

Categories

Twtitter

📢👏👏👏 Enhorabuena a nuestros compañeros de Policía Judicial de Tráfico que han detenido al hombre que se dio a la fuga tras atropellar a un #menor el pasado domingo.

Estem a "Las mujeres en el diálogo social y la negociación colectiva" a Alcalà de Henares. Han parlat Zapatero, Cristina Antoñanzas i Pepe Álvarez. De Catalunya 20 dones de diferents federacions i unions territorials @PilarGonugt Susana Martinez @ugtajbc Ivette Barrachina

Llegir més

YouTube