PROPOSTES I COMENTARIS AL REIAL DECRET LLEI 5/2023, DE 28 DE JUNY

30 juny 2023 | General, Notícies

RESUM I COMENTARIS AL REIAL DECRET LLEI 5/2023, DE 28 DE JUNY, PEL QUAL S’ADOPTEN I PRORROGUEN DETERMINADES MESURES DE RESPOSTA A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE LA GUERRA D’UCRAÏNA, DE SUPORT A LA RECONSTRUCCIÓ DE L’ILLA DE LA PALMA I A ALTRES SITUACIONS DE VULNERABILITAT; DE TRANSPOSICIÓ DE DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA EN MATÈRIA DE MODIFICACIONS ESTRUCTURALS DE SOCIETATS MERCANTILS I CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LA VIDA PROFESSIONAL DELS PROGENITORS I ELS CUIDADORS; I D’ EXECUCIÓ I COMPLIMENT DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA.

Tot i que totes les mesures contingudes en el RDL ens afecten com a ciutadans, en major o menor mesura, vam centrar l’anàlisi en els seus aspectes socials i laborals que incideixen directament sobre les empleades i empleats públics i les persones treballadores dels sectors privats d’UGT SERVEIS PÚBLICS.

Introducció: El RDL millora el dret a la conciliació, ampliant i generant nous drets i permisos al respecte. També impulsa la aplicació efectiva del concurs de mèrits previst a la Llei 20/2021 (Corporació Addicional 8è)

Per millorar el dret a la conciliació, el RDL modifica:

 • Diversos articles del TREBEP (RD Legislatiu 5/2015).
 • Diversos articles de l’Estatut dels Treballadors (RD Legislatiu 2/2015).

Per impulsar el concurs de mèrits previst a la Llei 20/2021 (Corporació addicional 8a):

 1. Inclou (sense modificar la mateixa Llei 20/2021), un article al cos del RDL, el 217, que obliga totes les Administracions (que no l’ hagin fet) a convocar els processos d ‘ estabilització conforme al concurs de mèrits contemplat en la Disposició addicional 8a.

També considerem oportú apuntar (per a una anàlisi posterior més assossegada i tècnica de la qüestió) que el RDL modifica la Llei de Procediment Laboral (article 224) i el Procediment Contenciós (arts. 226), perquè les nostres assessories jurídiques estiguin al tant d’ això.

Modificacions del TREBEP que reforcen el dret a la conciliació:

Per millorar el dret a la conciliació, el RDL modifica:

 • Diversos articles del TREBEP (RD Legislatiu 5/2015).
 • Diversos articles de l’Estatut dels Treballadors (RD Legislatiu 2/2015).

Per impulsar el concurs de mèrits previst a la Llei 20/2021 (Corporació addicional 8a):

 1. Inclou (sense modificar la mateixa Llei 20/2021), un article al cos del RDL, el 217, que obliga totes les Administracions (que no l’ hagin fet) a convocar els processos d ‘ estabilització conforme al concurs de mèrits contemplat en la Disposició addicional 8a.

També considerem oportú apuntar (per a una anàlisi posterior més assossegada i tècnica de la qüestió) que el RDL modifica la Llei de Procediment Laboral (article 224) i el Procediment Contenciós (arts. 226), perquè les nostres assessories jurídiques estiguin al tant d’ això.

Modificacions del TREBEP que reforcen el dret a la conciliació

Es modifica l’article 48 (permisos dels funcionaris públics), incloent-hi les següents qüestions:

 • Permís per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari (5 DIES HÀBILS en tots els supòsits). Abans eren 3 o 5 dies segons la localitat on es produís el succés. Ara també està referit, a més del cònjuge, a la parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, a qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiu d’ aquella.
 • Permís per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, dun familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, (4 DIES HÀBILS). Abans eren 2 o 4, segons la localitat on es produís el succés.
 • Permís per mort del cònjuge, parella de fet o familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat (3 DIES, si el succés es produeix a la mateixa localitat; 5 DIES, si en localitat diferent). Igual que abans.
 • Permís per mort de familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat (2 DIES, si el succés es produeix a la mateixa localitat; 4 DIES, si en localitat diferent.) Igual que abans.
 • Permís per registre o constitució formalitzada per document públic de parella de fet (15 DIES). Permís nou, ara ja es recull de manera explícita al TREBEP, ja que abans només feia menció al matrimoni.

Es modifica l’article 49 (Permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere o de violència sexual i per a les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes), incloent qüestions següents :

 • Permís parental per tenir cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys, (8 SETMANES, contínues o discontínues, a temps complet o parcial). Totalment nou i COMPATIBLE amb el permís de paternitat que es recull a la lletra c) del mateix article 49.

A TENIR EN COMPTE: – El nou permís parental és retribuït, com tots els inclosos a l’article 49 del TREBEP. – Una vegada més, el RDL no esmenta de manera expressa el personal estatutari dels serveis de salut. No obstant això, conforme a l’article 61 de l’Estatut Marc (Llei 55/2003), les novetats introduïdes en el TREBEP, els resulta d’aplicació com la resta dels continguts dels articles 48 i 49. – Aquests nous permisos entren en vigor l’endemà de la publicació (demà 30 de juny). No obstant això, qui aquest gaudint en l’actualitat els permisos modificats, ho faran conforme a la redacció antiga del TREBP (moment en què van ser concedits, no hi ha retroactivitat de les modificacions)

 Impuls de la disposició addicional 8a de la llei 20/2021, d’estabilització

Es regula a l’ article 217 del RDL i presenta les característiques següents:

 • Taxa addicional, per a l’efectiu desenvolupament de la Disposició addicional 8a de la Llei 20/2021.
 • Places que convocar i requisits (estructurals ocupades temporalment a 30 de desembre de 2021, per personal amb una relació d’aquesta naturalesa abans de l’1 de gener de 2016 (mateixos requisits que en la Llei 20/2021). I s’afegeix un altre requisit: “Que no hagués superat el procés d’estabilització convocat amb un sistema selectiu diferent al regulat a la DA 8a” .
 • Dates i terminis. L’OPE que generi aquesta nova taxa addicional, s’ha d’aprovar abans del 31/12/2023 (no posa data per a les bases) i resoltes abans del 31/12/2024, com la resta dels procediments derivats de la Llei 20/2021.

 • A TENIR EN COMPTE:
 • El motiu d ‘ aquesta modificació és que, davant de situacions de fet iguals, en les diferents administracions públiques s’ han utilitzat procediments diferents, afectat de facto als drets del personal interí de llarga durada en el conjunt del territori. És a dir, alguna Administració “es va avançar” a la Llei 20/2021, obviant les previsions de la DA 8a de la Llei 20/2021.
 • Ara se’ls assigna una taxa addicional per garantir el seu compliment i que les persones que no van poder estabilitzar la seva situació conforme a aquesta puguin tenir una nova oportunitat. Es pot considerar, així, un mandat bàsic d’ obligat compliment.
 • Evidentment, aquesta circumstància suposarà, (en aquelles administracions que no van aplicar la DA8a de la Llei 20/2021), un nou procés negociador per a la Federació des del principi (OPE corresponent, bases de les convocatòries i desenvolupament).

Impuls de la disposició addicional 8a de la llei 20/2021, d’estabilització

Es regula a l’ article 217 del RDL i presenta les característiques següents:

 • Taxa addicional, per a l’efectiu desenvolupament de la Disposició addicional 8a de la Llei 20/2021.
 • Places que convocar i requisits (estructurals ocupades temporalment a 30 de desembre de 2021, per personal amb una relació d’aquesta naturalesa abans de l’1 de gener de 2016 (mateixos requisits que en la Llei 20/2021). I s’afegeix un altre requisit: “Que no hagués superat el procés d’estabilització convocat amb un sistema selectiu diferent al regulat a la DA 8a” .
 • Dates i terminis. L’OPE que generi aquesta nova taxa addicional, s’ha d’aprovar abans del 31/12/2023 (no posa data per a les bases) i resoltes abans del 31/12/2024, com la resta dels procediments derivats de la Llei 20/2021.
 • A TENIR EN COMPTE:
 • El motiu d ‘ aquesta modificació és que, davant de situacions de fet iguals, en les diferents administracions públiques s’ han utilitzat procediments diferents, afectat de facto als drets del personal interí de llarga durada en el conjunt del territori. És a dir, alguna Administració “es va avançar” a la Llei 20/2021, obviant les previsions de la DA 8a de la Llei 20/2021.
 • Ara se’ls assigna una taxa addicional per garantir el seu compliment i que les persones que no van poder estabilitzar la seva situació conforme a aquesta puguin tenir una nova oportunitat. Es pot considerar, així, un mandat bàsic d’ obligat compliment.
 • Evidentment, aquesta circumstància suposarà, (en aquelles administracions que no van aplicar la DA8a de la Llei 20/2021), un nou procés negociador per a la Federació des del principi (OPE corresponent, bases de les convocatòries i desenvolupament).

Modificacions de l’ ESTATUT DELS TREBALLADORS que reforcen el dret a la conciliació

Es modifiquen diversos articles (4.2 lletra c; 34.8; 37.3; 46.3; 48.6; 48 bis: 53.4; 55.5 i Disposició addicional 19a) de l’Estatut dels Treballadors que, de manera resumida, es concreta en el següent:

 • Un nou permís parental per tenir cura de fill o menor acollit per temps superior a un any, que podrà gaudir-se fins que el menor compleixi 8 anys. Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i podrà gaudir-se de manera flexible.
 • S’amplia el dret a l’ adaptació de la jornada de les persones amb dependents a càrrec per a aquelles persones que acreditin deures de cura respecte dels fills majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, així com d’ altres persones dependents quan, aquestes últimes, convisquin al mateix domicili, i que no puguin valer-se per si En cas de negativa de l ‘ empresa, haurà de justificar aquesta oposició o, en el seu cas, una eventual solució alternativa.
 • 5 dies (davant els 2 de la regulació vigent) per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari. Podran beneficiar-se d’aquest permís les persones que convisquin amb el treballador o treballadora que requereix la cura en el mateix domicili i també les parelles de fet en l’àmbit del permís, així com a familiars consanguinis de la parella de fet.
 • 4 dies retribuïts per al nou dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.
 • En el cas de permís per mort del cònjuge (2 dies), es tenen en compte les parelles de fet.
 • Reducció de jornada: aquest dret arriba als qui necessitin encarregar-se de la cura directa d’ un familiar fins al segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no existissin familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.
 • S’ amplia el dret a la reducció de jornada per tenir cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s’ acrediti abans de complir els 23 anys.
 •   15 dies naturals en cas de registre de parella de fet.
 • El tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’ exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.
 • En el cas de les famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al cas de famílies amb dues persones progenitores en el supòsit de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.
 • A TENIR EN COMPTE:
 • Els nous permisos i ampliacions inclosos en l’ Estatut de Treballadors són retribuïts.
 • Constitueixen dret mínim necessari i indisponible, és a dir, són directament aplicables, encara que encara no estiguin contemplats en el Conveni Col·lectiu d ‘ aplicació.
 • Entren en vigor el 30 de juny de 2023. Però els qui ja estiguin gaudint aquests permisos, ho continuaran fent conforme a la legislació anterior.
 • Les adaptacions de jornada que s’ estiguessin aplicant a l’ entrada en vigor del present Reial decret llei mantindran la seva vigència, essent d’ aplicació a les mateixes el disposat en la nova redacció de l’ article 34.8 del text refós de la Llei de l’ Estatut dels Treballadors inclosa en l’ article 127 d’ aquest Reial decret llei; i, en particular, el relatiu al retorn a la situació anterior.
 • Interpretem que aquests nous permisos inclosos en l’ ET, són d’ aplicació al personal laboral de les Administracions, ja que l’ única peculiaritat que presenten respecte al mateix, són els Permisos de naixement, adopció, del progenitor diferent de la mare biològica i lactància (DA 22a del mateix ET).

Conclusió: Bones mesures que milloren les condicions laborals

Des d’UGT SERVEIS PÚBLICS aplaudim l’ampliació de drets de conciliació, perquè considerem que l’atenció i les cures forma part de la responsabilitat social. L’ampliació de drets repercuteix directament en la realitat de les dones treballadores que pel rol social continuen assumint majoritàriament la responsabilitat de la cura. I posa en el centre de les relacions laborals la importància de la gestió del temps, així com el repartiment equitatiu de les tasques.

Categories

Twtitter

El pròxim diumenge 9 de juny són les eleccions europees. 

‼️ Recorda que les persones treballadores podem exercir el dret a vot tot i que la nostra jornada laboral coincideixi amb l'horari de votació de les eleccions 👇

⌛️ La jubilación parcial para el personal funcionario/estatutario está cada vez más cerca.

🤝 El Gobierno ha mostrado disponibilidad absoluta para culminar esta materia contemplada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.

https://ugt-sp.es/la-jubilacion-parcial-para-el-personal-funcionario-estatutario-cada-vez-mas-cerca/

🟣 Avui celebrem el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones amb l’objectiu de defensar el dret a la salut com un dret humà de totes les dones, i específicament a les dones en l’àmbit laboral 👇

Llegir més

YouTube