Igualtat

A la UGT lluitem per la igualtat entre homes i dones a la feina, per erradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com assegurar que tenen les mateixes oportunitats en tots els àmbits laborals.

Combatem la discriminació salarial i promovem el llenguatge inclusiu, la conciliació de la vida familiar i laboral, així com la corresponsabilitat en el repartiment de les cures.

Treballem per una conciliació corresponsable i per polítiques públiques que apostin per emancipar l’atenció i la cura de les responsabilitats de les dones, que afecten negativament la seva salut.

Treballem per erradicar l’assetjament sexual i per raó de sexe, que sabem que són algunes de les pràctiques més esteses, però a la vegada de les més ocultes. Les dones no podem ni volem continuar carregant amb les nefastes i doloroses conseqüències d’una mala gestió de la prevenció i del tractament de l’assetjament sexual. Nosaltres no en som les culpables, en som les víctimes i exigim un tractament que no ens revictimitzi i, a la vegada, que tracti la reparació.

Volem prevenció i polítiques que adoptin la cultura de la tolerància zero en els centres de treball i mesures contundents i dissuasiu enfront dels assetjadors.

 

Igualtat

Per tot això, per a la UGT de tot Catalunya, el treball per a la Igualtat implica:

  • Impulsar la negociació col·lectiva de mesures i plans d’igualtat, adaptant-la a la nova normativa sobre plans d’igualtat i igualtat retributiva i dotar-la dels recursos públics necessaris per al compliment de l’objectiu.
  • Exigir el compliment dels plans d’igualtat, tal com obliga la legislació.
  • Combatre la violència masclista des dels centres de treball, adoptant protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe i mesures preventives.
  • Incrementar l’SMI, situant-lo en el 60% de mitjana salarial al final de la legislatura.
  • Incrementar i millorar les polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere.
  • Adoptar polítiques amb perspectiva de gènere a tots els àmbits, especialment el de cures. Dignificar el sector de cures, aconseguint la plena equiparació dels drets de les treballadores de la llar i incloent-hi polítiques de corresponsabilitat efectiva.
  • Invertir en infraestructures públiques adients, suficients, assequibles i de qualitat per a la cura de menors, persones grans i persones dependents, enfortint l’oferta pública d’infraestructures i serveis vinculats a l’ocupació i els recursos públics.
  • Reforçar i garantir els instruments i recursos de vigilància, control i sanció de l’autoritat laboral per fer efectiu el principi
    d’igualtat a l’àmbit laboral.