PERMISOS

Matrimoni o inici de convivència

15 dies naturals consecutius. Es pot iniciar 7 dies abans del fet i s’ha de gaudir dins del termini d’un any. 

Per matrimoni de familiar fins a 2n. grau: 1 dia (si és a Catalunya), 2 dies (si és fora de Catalunya)

Accidentn o malaltia greus hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d'aquella, cinc dies hàbils.

1r Grau: 5 dies laborables.

2n Grau: 4 dies laborables.

(*) Malaltia greu amb hospitalització fins al 2n. grau: els dies podran utilitzar-se en qualsevol moment de l’hospitalització. Es pot realitzar en dies laborables separats fins a deu dies despres de l’alta hospitalaria.

A l’Ajuntament també s’equipara a l’ingrés l’estada superior a 24h en servei d’urgències

 

Trasllat de domicili

Mateixa localitat: 1 dia

Àmbit metropolità: 2 dies

Altres: 3 dies

(dies naturals i consecutius)

Deures inexcusables de caràcter públic o personal, i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

El temps indispensable

(detreu la part corresponent del complement de productivitat i assistència)

Exàmens finals i parcials ALLIBERADORS

Centres acadèmics oficials, oferta pública de l’Ajuntament de Barcelona i promocions internes: 1 dia

Proves provisió de llocs de treball i proves de promoció a altres administracions públiques: el temps indispensable

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part

El temps estrictament requerit a l’efecte

Previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral

Maternitat, adopció o acolliment i per a l'altre/a progenitor/a
 • En tots els casos: 16 setmanes, de les quals les 6 primeres immediates al fet causant han de ser obligatòries i ininterrompudes
 • Increment de 2 setmanes per fill/a discapacitat/da i/O cada fill/a a partir del 2n (1 per a cada progenitor/a)
 • Les setmanes restants es poden gaudidr a voluntat dels/les progenitors/es, de manera interrompuda (previ avís 15 dies), a jornada completa o parcial (d’acord amb les necessitats dels serveis), i durant els 12 mesos següents al fet causant. 
 • Aquest permís s’ampliarà en tants dies com el/la nounat/da es trobi hospitalitzat/da (màx. 13 setmanes)
 • Famílies monoparentals: 32 setmanes
 • Supòsits d’adopció o acolliment: es pot iniciar 4 setmanes abans
 • Supòsit de mort del/la fill/a: el permís no es veurà reduït, llevat que se sol·liciti la reincorporació (després de les 6 setmanes obligatòries)
Adopció o acolliment
 • El temps necessari per a tràmits requerits per l’Administració fets a Catalunya
 • Extensiu a les absències per a l’assistència a tècniques de fecundació assistida
 • Fins a 2 mesos en casos d’adopció internacional

En aquest cas es percebran només les retribucions bàsiques

Naixement fe fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats/des després del part

Màxim 2h diàries amb reribució 100%, es pot reduir 2h més amb disminiució proporcional de les retribucions

S’exclouen les sis primeres setmanes de descans obligatòries per als/les progenitor/es 

Fills/es amb discapacitat o en procés de valoració

Permís d’absència per poder assistir a reunionsn o visites als centres educatius especials o sanitaris on rebran suport

Assumptes personals sense justificació

6 dies. Als efectes d’homologació del règim general de dies festius, a més de la compensació dels dissabtes festius, s’estableix la compensació de 2 dies lliures més a l’any que s’han de gaudir d’acord amb les necessitats del servei

2 dies addicionals a partir del compliment del trienni, amb un increment d’1 dia per cada trienni a partir del 8è.

 

Per làctància

1h diària, que es pot dividir en 2 fraccions de 30 minuts. 2h en els casos de més d’un/a fill/a; es pot dividir en 2 fraccions d’1h

 • Durada: fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos, i s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.
 • Tots dos progenitors tenen dret a gaudidr d’aquest permís
 • Es pot acumular la reducció en la tarda obligatòria,
 • Es pot compactar en jornades senceres consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del permís i atenent les necessitats del servei
Permís de Reducció de jornada d'1/3 o 1/2 jornada

Les autoritzades fins 31 de desembre de 2012: 

 • Dret al 80% o 60% de les retribucions, o a 32,5h per a fills/es menors de 12 anys

Reducció d’1/3 o 1/2 amb el 80% o 60% de les retribucions

 • Fill/a finsn a 6 anys: el primer any de la reducció es pot compactar en jornades senceres, un cop finalitzat el permís de maternitat/paternitat, o de la 16a. setmana posterior al fet causant
 • Tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, físca o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal
 • Tenir a càrrec un familiar (fins a 2n. grau), amb una incapacitat o discapacitat igual o superior al 65%, o grau de dependència que li impedeixi ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial
 • Les dones víctimes de violència de gènere, per fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra

Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb disminució proporcional de les retribucions respectivament

 • Tenir cura d’un/a fill/a entre 6 i 13 anys sempre que en tingui la guarda legal
 • Encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat amb dependència funcional que per raons d’edat, accident o malaltia i no desenvolupi activitat retribuïda

(Incompatibles amb l’autorització de compatibilitat)

 • Per cessació progressiva d’activitats quan manquin menys de 5 anysper l’edat de jubilació forçosa i als qui ho necessiten en processos de recuperació per malaltia
Adopció o acolliment
 • El temps necessari per a tràmits requerits per l’Administració fets a Catalunya
 • Extensiu a les absències per a l’assistència a tècniques de fecundació assistida
 • Fins a 2 mesos en casos d’adopció internacional

En aquest cas es percebran només les retribucions bàsiques

Naixement fe fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats/des després del part

Màxim 2h diàries amb reribució 100%, es pot reduir 2h més amb disminiució proporcional de les retribucions

S’exclouen les sis primeres setmanes de descans obligatòries per als/les progenitor/es 

Fills/es amb discapacitat o en procés de valoració

Permís d’absència per poder assistir a reunionsn o visites als centres educatius especials o sanitaris on rebran suport

Assumptes personals sense justificació

6 dies. Als efectes d’homologació del règim general de dies festius, a més de la compensació dels dissabtes festius, s’estableix la compensació de 2 dies lliures més a l’any que s’han de gaudir d’acord amb les necessitats del servei

2 dies addicionals a partir del compliment del trienni, amb un increment d’1 dia per cada trienni a partir del 8è.

 

Per làctància

1h diària, que es pot dividir en 2 fraccions de 30 minuts. 2h en els casos de més d’un/a fill/a; es pot dividir en 2 fraccions d’1h

 • Durada: fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos, i s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.
 • Tots dos progenitors tenen dret a gaudidr d’aquest permís
 • Es pot acumular la reducció en la tarda obligatòria,
 • Es pot compactar en jornades senceres consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del permís i atenent les necessitats del servei
Permís de Reducció de jornada d'1/3 o 1/2 jornada

Les autoritzades fins 31 de desembre de 2012: 

 • Dret al 80% o 60% de les retribucions, o a 32,5h per a fills/es menors de 12 anys

Reducció d’1/3 o 1/2 amb el 80% o 60% de les retribucions

 • Fill/a finsn a 6 anys: el primer any de la reducció es pot compactar en jornades senceres, un cop finalitzat el permís de maternitat/paternitat, o de la 16a. setmana posterior al fet causant
 • Tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, físca o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal
 • Tenir a càrrec un familiar (fins a 2n. grau), amb una incapacitat o discapacitat igual o superior al 65%, o grau de dependència que li impedeixi ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial
 • Les dones víctimes de violència de gènere, per fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra

Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb disminució proporcional de les retribucions respectivament

 • Tenir cura d’un/a fill/a entre 6 i 13 anys sempre que en tingui la guarda legal
 • Encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat amb dependència funcional que per raons d’edat, accident o malaltia i no desenvolupi activitat retribuïda

(Incompatibles amb l’autorització de compatibilitat)

 • Per cessació progressiva d’activitats quan manquin menys de 5 anysper l’edat de jubilació forçosa i als qui ho necessiten en processos de recuperació per malaltia
Adopció o acolliment
 • El temps necessari per a tràmits requerits per l’Administració fets a Catalunya
 • Extensiu a les absències per a l’assistència a tècniques de fecundació assistida
 • Fins a 2 mesos en casos d’adopció internacional

En aquest cas es percebran només les retribucions bàsiques

Naixement fe fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats/des després del part

Màxim 2h diàries amb reribució 100%, es pot reduir 2h més amb disminiució proporcional de les retribucions

S’exclouen les sis primeres setmanes de descans obligatòries per als/les progenitor/es 

Fills/es amb discapacitat o en procés de valoració

Permís d’absència per poder assistir a reunionsn o visites als centres educatius especials o sanitaris on rebran suport

Assumptes personals sense justificació

6 dies. Als efectes d’homologació del règim general de dies festius, a més de la compensació dels dissabtes festius, s’estableix la compensació de 2 dies lliures més a l’any que s’han de gaudir d’acord amb les necessitats del servei

2 dies addicionals a partir del compliment del trienni, amb un increment d’1 dia per cada trienni a partir del 8è.

 

Per làctància

1h diària, que es pot dividir en 2 fraccions de 30 minuts. 2h en els casos de més d’un/a fill/a; es pot dividir en 2 fraccions d’1h

 • Durada: fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos, i s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.
 • Tots dos progenitors tenen dret a gaudidr d’aquest permís
 • Es pot acumular la reducció en la tarda obligatòria,
 • Es pot compactar en jornades senceres consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del permís i atenent les necessitats del servei
Permís de Reducció de jornada d'1/3 o 1/2 jornada

Les autoritzades fins 31 de desembre de 2012: 

 • Dret al 80% o 60% de les retribucions, o a 32,5h per a fills/es menors de 12 anys

Reducció d’1/3 o 1/2 amb el 80% o 60% de les retribucions

 • Fill/a finsn a 6 anys: el primer any de la reducció es pot compactar en jornades senceres, un cop finalitzat el permís de maternitat/paternitat, o de la 16a. setmana posterior al fet causant
 • Tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, físca o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal
 • Tenir a càrrec un familiar (fins a 2n. grau), amb una incapacitat o discapacitat igual o superior al 65%, o grau de dependència que li impedeixi ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial
 • Les dones víctimes de violència de gènere, per fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra

Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb disminució proporcional de les retribucions respectivament

 • Tenir cura d’un/a fill/a entre 6 i 13 anys sempre que en tingui la guarda legal
 • Encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat amb dependència funcional que per raons d’edat, accident o malaltia i no desenvolupi activitat retribuïda

(Incompatibles amb l’autorització de compatibilitat)

 • Per cessació progressiva d’activitats quan manquin menys de 5 anysper l’edat de jubilació forçosa i als qui ho necessiten en processos de recuperació per malaltia
Permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys: tindrà una durada nosuperior a vuit setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin i conforme als termes que reglamentàriament s'estableixin.

Aquest permís constitueix un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, homes o dones, sense que pugui transferir-se el seu exercici.

Quan les necessitats del servei ho permetin, correspondrà a la persona progenitora, adoptant o acollidora especificar la data d’inici i fi del gaudi o, si és el cas, dels períodes de gaudi, havent de comunicar-ho a l’Administració amb una antelació de quinze dies i realitzant-se per setmanes completes.
Quan concorrin en totes dues persones progenitores, adoptants, o acollidores, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tenir dret a aquest permís en els quals el gaudi del permís parental en el període sol·licitat alteri seriosament el correcte funcionament de la unitat de l’administració en la qual ambdues prestin serveis, aquesta podrà ajornar la concessió del permís per un període raonable, justificant-lo per escrit i després d’haver ofert una alternativa de gaudi més flexible.
A l’efecte del que es disposa en aquest apartat, el terme de mare biològica inclou també a les persones trans gestants.

Transitoriament hem acordat:

El personal que tingui fills o filles que compliran els 8 anys fins el 31 de desembre de 2023, podran gaudir del permís que els correspongui (des de l’entrada en vigor del permís fins a la data de compliment dels 8 anys) fins el 31 de desembre de 2023, supeditat a les necessitats del servei.
El personal que tingui 2 o més fills que compliran 8 anys fins el 31 de desembre de 2023, podran gaudir del permís que els correspongui (des de l’entrada en vigor del permís fins a la data de compliment dels 8 anys) fins el 31 de març de 2024
, supeditat a les necessitats del servei.

Su título va aquí

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

LLICÈNCIES

Assumptes propis sense retribució

Com a màxim 6 mesos (cada 2 anys)

Supeditat a necessitats dels serveis

Per efectuar estudis

Amb el règim legalment previst

Per tenir cura de familiars
 • Atenció a familiars de 2n grau amb malaltia molt greu, 3 mesos prorrogables per excepcionalment 3 mesos més