PERMISOS

Matrimoni o inici de convivència

15 dies naturals consecutius. Es pot iniciar 7 dies abans del fet i s’ha de gaudir dins del termini d’un any. 

Per matrimoni de familiar fins a 2n. grau: 1 dia (si és a Catalunya), 2 dies (si és fora de Catalunya)

Defunció, hospitalització (*), accidentn greu, malaltia greu

1r Grau: 3 dies laborables (mateixa localitat). 5 dies laborables en localitat diferent al domicili.

(*) Cirurgia especialitzada sense hospitalització: atenció postoperatòria especial en domicili de familiars de 1r. grau que no puguin ser atesos per part d’un altre membre de la família

2n Grau: 2 dies laborables (mateixa localitat). 4 dies laborables (en localitat diferent al domicili)

(*) Malaltia greu amb hospitalització fins al 2n. grau: els dies podran utilitzar-se en qualsevol moment de l’hospitalització. Es pot fraccionar en dies laborables separats.

A l’Ajuntament també s’equipara a l’ingrés l’estada superior a 24h en servei d’urgències

 

Trasllat de domicili

Mateixa localitat: 1 dia

Àmbit metropolità: 2 dies

Altres: 3 dies

(dies naturals i consecutius)

Deures inexcusables de caràcter públic o personal, i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

El temps indispensable

(detreu la part corresponent del complement de productivitat i assistència)

Exàmens finals i parcials ALLIBERADORS

Centres acadèmics oficials, oferta pública de l’Ajuntament de Barcelona i promocions internes: 1 dia

Proves provisió de llocs de treball i proves de promoció a altres administracions públiques: el temps indispensable

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part

El temps estrictament requerit a l’efecte

Previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral

Maternitat, adopció o acolliment i per a l'altre/a progenitor/a
 • En tots els casos: 16 setmanes, de les quals les 6 primeres immediates al fet causant han de ser obligatòries i ininterrompudes
 • Increment de 2 setmanes per fill/a discapacitat/da i/O cada fill/a a partir del 2n (1 per a cada progenitor/a)
 • Les setmanes restants es poden gaudidr a voluntat dels/les progenitors/es, de manera interrompuda (previ avís 15 dies), a jornada completa o parcial (d’acord amb les necessitats dels serveis), i durant els 12 mesos següents al fet causant. 
 • Aquest permís s’ampliarà en tants dies com el/la nounat/da es trobi hospitalitzat/da (màx. 13 setmanes)
 • Famílies monoparentals: 32 setmanes
 • Supòsits d’adopció o acolliment: es pot iniciar 4 setmanes abans
 • Supòsit de mort del/la fill/a: el permís no es veurà reduït, llevat que se sol·liciti la reincorporació (després de les 6 setmanes obligatòries)
Adopció o acolliment
 • El temps necessari per a tràmits requerits per l’Administració fets a Catalunya
 • Extensiu a les absències per a l’assistència a tècniques de fecundació assistida
 • Fins a 2 mesos en casos d’adopció internacional

En aquest cas es percebran només les retribucions bàsiques

Naixement fe fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats/des després del part

Màxim 2h diàries amb reribució 100%, es pot reduir 2h més amb disminiució proporcional de les retribucions

S’exclouen les sis primeres setmanes de descans obligatòries per als/les progenitor/es 

Fills/es amb discapacitat o en procés de valoració

Permís d’absència per poder assistir a reunionsn o visites als centres educatius especials o sanitaris on rebran suport

Assumptes personals sense justificació

6 dies. Als efectes d’homologació del règim general de dies festius, a més de la compensació dels dissabtes festius, s’estableix la compensació de 2 dies lliures més a l’any que s’han de gaudir d’acord amb les necessitats del servei

2 dies addicionals a partir del compliment del trienni, amb un increment d’1 dia per cada trienni a partir del 8è.

 

Per làctància

1h diària, que es pot dividir en 2 fraccions de 30 minuts. 2h en els casos de més d’un/a fill/a; es pot dividir en 2 fraccions d’1h

 • Durada: fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos, i s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.
 • Tots dos progenitors tenen dret a gaudidr d’aquest permís
 • Es pot acumular la reducció en la tarda obligatòria,
 • Es pot compactar en jornades senceres consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del permís i atenent les necessitats del servei
Permís de Reducció de jornada d'1/3 o 1/2 jornada

Les autoritzades fins 31 de desembre de 2012: 

 • Dret al 80% o 60% de les retribucions, o a 32,5h per a fills/es menors de 12 anys

Reducció d’1/3 o 1/2 amb el 80% o 60% de les retribucions

 • Fill/a finsn a 6 anys: el primer any de la reducció es pot compactar en jornades senceres, un cop finalitzat el permís de maternitat/paternitat, o de la 16a. setmana posterior al fet causant
 • Tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, físca o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal
 • Tenir a càrrec un familiar (fins a 2n. grau), amb una incapacitat o discapacitat igual o superior al 65%, o grau de dependència que li impedeixi ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial
 • Les dones víctimes de violència de gènere, per fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra

Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb disminució proporcional de les retribucions respectivament

 • Tenir cura d’un/a fill/a entre 6 i 13 anys sempre que en tingui la guarda legal
 • Encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat amb dependència funcional que per raons d’edat, accident o malaltia i no desenvolupi activitat retribuïda

(Incompatibles amb l’autorització de compatibilitat)

 • Per cessació progressiva d’activitats quan manquin menys de 5 anysper l’edat de jubilació forçosa i als qui ho necessiten en processos de recuperació per malaltia

LLICÈNCIES

Assumptes propis sense retribució

Com a màxim 6 mesos (cada 2 anys)

Supeditat a necessitats dels serveis

Per efectuar estudis

Amb el règim legalment previst

Per tenir cura de familiars
 • Atenció a familiars de 2n grau amb malaltia molt greu, 3 mesos prorrogables per excepcionalment 3 mesos més
Guia ràpida de Permisos i Llicències